How to Change your Name Legally in Gujarat Gazette ? (2023) ગેઝેટ માં નામ અને અટક માં ફેરફાર કેવી રીતે કરશો ?

You are currently viewing How to Change your Name Legally in Gujarat Gazette ? (2023) ગેઝેટ માં નામ અને અટક માં ફેરફાર કેવી રીતે કરશો ?

કોઈનું નામ બદલવું (Change Name) એ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય છે જે વ્યક્તિગત, સાંસ્કૃતિક અથવા વ્યવસાયિક કારણોસર હોઈ શકે છે. જો તમે ગુજરાતમાં રહો છો અને કાનૂની પ્રક્રિયા મુજબ તમારું નામ બદલવાની વિચારણા કરી રહ્યાં છો, તો તેમાં સામેલ પ્રક્રિયાને સમજવી જરૂરી છે. આ લેખમાં, અમે તમને ગુજરાત ગેઝેટ (Gujarat Gazette) માં કાયદેસર રીતે તમારું નામ કેવી રીતે બદલવું (How to Change Name) તે અંગે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી પ્રદાન કરીશું.

નામ અને અટક માં ફેરફાર કરવાનું ફોર્મ અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ

આપણા માંથી મોટા ભાગના લોકો ને અવાર નવાર સરકારી કચેરી અથવા અન્ય જરૂરી સ્થળો એ જયારે ઓળખ,જાતિ , રહેઠાણ, જન્મતારીખ કે રાષ્ટ્રીયતા ના પુરાવા તરીકે જયારે વિવિધ પ્રકારના દસ્તાવેજો રજુ કરવાના થતા જ હોય છે.

આ પુરાવા રજુ કરતી વખતે એક જ વ્યક્તિ ના અલગ અલગ દસ્તાવેજોમાં નામ કે અટકમાં ફેરફાર હોવાથી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડતો હોય છે.

આ પ્રકારની મુશ્કેલીથી બચવા અલગ અલગ દસ્તાવેજોમાં અલગ અલગ નામ ધરાવતા વ્યક્તિ એક છે તેવું ગેજેટ માં પ્રસિદ્ધ કરાવવું પડે છે. આ માટેની સમગ્ર પ્રોસેસ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે.

કેવા કેવા કિસ્સાઓમાં નામ ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ કરાવી શકાય?

 • પુન:લગ્ન અથવા લગ્ન વિચ્છેદ (ડાઈવોર્સ) થવા ને લીધે નામમાં ફેરફાર થતો હોય.
 • કોઈ બાળક દત્તક લેતા દત્તક લીધેલ બાળકના નામમાં ફેરફાર થતો હોય.
 • જાતીય પરિવર્તન કરવા થી નામમાં ફેરફાર કરવો હોય.
 • અલગ અલગ ડોક્યુમેન્ટ માં નામ કે અટક અલગ અલગ હોય
 • અન્ય બાબતો

ગેજેટ માં નામ કે અટક બદલવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ

 • તમારું જે જૂનું નામ ચાલી આવે છે જેને તમે બદલવા માંગો છો એ નામ નું કોઈ પણ એક પ્રૂફ જેમ કે સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ, પણ કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, આધાર કાર્ડ વિગેરે કોઈ પણ એક
 • તમે જે નામ રાખવા માંગો છે તે નામ નું કોઈ પણ એક પ્રૂફ જેમ કે સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ, પણ કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, આધાર કાર્ડ વિગેરે કોઈ પણ એક
 • તાજેતરમાં પડાવેલ પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો
 • ગુજરાતી કે અંગ્રેજી જે ભાષામાં તમે ગેજેટ પ્રસિદ્ધ કરવા માંગતા હોક તે ભાષામાં ગેજેટનુ નામ કે અટક બદલવા માટેનું ફોર્મ
 • ગેઝેટમાં પ્રસિધ્ધ કરવા અંગેનું નોન જ્યુડિશિયલ સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર ફર્સ્ટ કલાસ મેજીસ્ટ્રેટ / એક્ઝીક્યુટીવ મેજીસ્ટ્રેટ અથવા નોટરી ના સહી સિક્કા સાથેનું ગેઝેટ પ્રસિધ્ધિના હેતુવાળુ અધતન સોગંદનામું અસલમાં રજૂ કરવા નું રહેશે
 • ફી ભર્યાની પહોચની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ, મની ઓર્ડર પહોચની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ.
 • છૂટાછેડા ના કિસ્સામાં સ્ત્રી અરજદારે નામદાર કોર્ટના લગ્ન વિચ્છેદનો હુકમ (ડાયવોર્સડીડ)ની સ્વપ્રમાણિત / ખરી નકલ. ગેઝેટ પ્રસિધ્ધી ના હેતુવાળુ અસલ સોગંદનામું, (એફીડેવીટ) રજૂ કર્યેથી નામ / અટક અંગે પ્રસિધ્ધિ આપવા માં આવશે.
 • કુંવારી માતા ના કિસ્સામાં બાળકના નામ પાછળ માતાનું નામ પ્રસિધ્ધ કરવા સંયુક્ત ફોટા સહિતનું અસલ સોગંદનામું.
 • સૂચના ક્રમાંક-૨ મુજબ તેમજ બાળકના જન્મના પ્રમાણપત્રની સ્વપ્રમાણિત / ખરી નકલ અરજદારની સહી સાથે નોટિસ ફોર્મ સાથે રજૂ કરવી .
 • જાતિય પરીવર્તનથી સ્ત્રીમાંથી પુરૂષ અથવા પુરૂષમાંથી સ્ત્રી બનેલા અરજદારે નામ ફેરફાર માટે મેડીકલ બોર્ડનું સિવિલ સર્જનનું પ્રમાણપત્ર તેમજ સોગંદનામું આપવું.

ગેઝેટ માં નામ કે અટક બદલવા માં માટે ભરવાની થતી ફી ની વિગત

 • રૂ. 200/- રજીસ્ટ્રેશન ફી છે. જે નોન રીફંડેબલ છે. જે રૂબરૂ અથવા મની ઓર્ડરથી ભરી શકાય છે.
 • રૂબરૂ ફી સ્વીકારવાનો સમય સોમવાર થી શુક્રવાર સવારના ૧૧:૦૦ થી ૪:૦૦ સુધી .
  પહેલા, ત્રીજા અને પાંચમા શનિવારે સવારના ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ સુધી.
 • બીજો / ચોથો શનિવાર અને જાહેર રજાના દિવસે તેમજ રીસેશના સમયે બપોરે ૨:૦૦ થી ૨:૩૦ દરમ્યાન રૂબરૂ ફી સ્વીકારવામાં આવતી નથી.
 • મની ઓર્ડર અને નોટિસ ફોર્મ વ્યવસ્થાપક, સરકારી મુદ્રણાલય અને લેખનસામગ્રી, રીડ કલબ રોડ, નવી કલેકટર કચેરી પાસે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ ના સરનામે મોકલવું મની ઓર્ડર અરજદારના જુના નામથી જ મોકલવું અને નોટિસ ફોર્મમાં મની ઓર્ડરની સંપૂર્ણ વિગત દર્શાવવી.
 • રૂબરૂ અથવા મની ઓર્ડરથી ભરવાની થતી ફી જુના નામથી જ ભરવી.

નામ, અટક અને જન્મતારીખમાં ફેરફાર માટે કરવાની થતી પ્રક્રિયા

 • નામ, અટક અને જન્મતારીખમાં ફેરફાર કરાવવા માટે સૌ પ્રથમ નિયામકશ્રી , સરકારી મુદ્રણ અને લેખન સામગ્રી, ગાંધીનગર દ્વારા માન્ય નિયત નમુનામાં ફોર્મ ભરવાનું હોય છે.
 • આ ફોર્મ તમે નીચે આપેલ લીંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
 • ગેઝેટમાં પ્રસિધ્ધ કરવા અંગેનું નોન જ્યુડિશિયલ સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર ફર્સ્ટ કલાસ મેજીસ્ટ્રેટ / એક્ઝીક્યુટીવ મેજીસ્ટ્રેટ અથવા નોટરીના સહી સિક્કા સાથેનું ગેઝેટ પ્રસિધ્ધિ ના હેતુવાળુ અધતન સોગંદનામું અસલમાં રજૂ કરવાનું રહેશે.
 • અંગ્રજીમાં નામ પ્રસિદ્ધ કરાવવા માટે આ જ ફોર્મ અંગ્રેજી (CAPITAL LATTERS) માં ભરવું અને સોગંદનામું પણ અંગ્રેજીમાં જ કરવું.
 • જુનું નામ બદલીને નવું નામ તથા રહેઠાણના સરનામા ની સંપૂર્ણ વિગતો સોગંદનામા માં દર્શાવવાની રહેશે.
  નામ/અટક બદલી અંગે પુખ્ત અરજદારે તાજેતરમાં પડાવેલ પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો નોટિસ ફોર્મ સાથે સહી કરી લગાવવા નો રહેશે.
 • ફોર્મ સાથે સરકારી આધાર જેમ કે ચૂંટણી ઓળખપત્ર / પાન કાર્ડ/ આધાર કાર્ડ / ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ / પાસપોર્ટ /રેશનીંગ કાર્ડ / ટેલીફોન બીલ / લાઈટ બીલ / ઘરવેરા બીલમાં થી કોઈપણ એક ફોટો ID તેમજ કોઈપણ એક રહેઠાણનો પુરાવો એમ કુલ બે દસ્તાવેજની સ્વપ્રમાણિત / ખરી નકલ રજૂ કરવા ની રહેશે.
 • 18 વર્ષ કરતા નાની ઉમરના સગીર અરજદારના કિસ્સા માં જરૂરી સોગંદનામું માતા / પિતા / વાલી એ કરવા નું રહેશે.
 • અરજદાર તેમના પિતાના નામમાં કોઈપણ ફેરફાર કરાવી શકશે નહિ અને જો તેમના પિતાના નામમાં ફેરફાર કરાવવા નું હશે તો તેમના હયાત પિતા એ પ્રથમ નામ-બદલી ફેરફાર કરવાનું રહેશે. સાથો સાથ અરજદારે તે આધારે નામ ફેરફાર માટે નિયત ફોર્મ ભરી અરજી કરવાની રહેશે.
 • (અ) પરણિત સ્ત્રી પિતા નું નામ/અટક બદલી ને પતિ નું નામ ધારણ કરવા ઈચ્છતાં હોય તેવા સ્ત્રી અરજદારે લગ્ન અંગેની કંકોત્રી અથવા લગ્નના પ્રમાણપત્રની સ્વપ્રમાણિત / ખરી નકલ રજૂ કરવા ની રહેશે. અથવા તો
 • (બ) સ્ત્રી અરજદારના લગ્નને લાંબો સમયગાળો વીતી ગયેલ હોય અને લગ્ન પત્રિકા અપ્રાપ્ય હોય તેવા કિસ્સા માં સરકારી રેકર્ડ જેવા કે રેશનકાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, પાનકાર્ડ, આધાર કાર્ડમાં સંબંધિત નામનો ઉલ્લેખ દર્શાવેલ હોય તેવા કિસ્સા માં પતિ અને પત્નિ ના સંયુક્ત સોગંદનામા તથા જો પતિ હયાત ન હોય તો મરણનું પ્રમા ણપત્ર અને સરકારી આધારો ને ધ્યાને લઈ નામની પ્રસિધ્ધિ આપી શકાશે.
 • જન્મ તારીખ અંગેની જાહેરાત સરકારના રાજપત્રમાં પ્રસિધ્ધિ માટે અલાયદુ નિયત ફોર્મ ભરવું અને તે ફક્ત ગુજરાતી ભાષામાં પ્રસિધ્ધિ આપવામાં આવે છે. સાચી જન્મ તારીખ જન્મ-મરણ રજીસ્ટ્રાર કચેરીમાં નોંધાયેલને માન્ય રા ખવામાં આવશે.

નીચેની વિગતોને ગેઝેટ (રાજપત્ર)માં પ્રસિધ્ધિ આપવામાં આવતી નથી.

 • જ્ઞાતિ -પેટા જ્ઞાતિ ને પ્રસિધ્ધિ આપવામાં આવતી નથી.
 • જન્મ સ્થળ ફેરફાર કરવા અંગેની નોટિસને પ્રસિધ્ધિ આપવામાં આવતી નથી.
 • અવસાન પામેલા વ્યક્તિઓના નામ ફેરફારના કિસ્સામાં પ્રસિધ્ધિ આપવામાં આવતી નથી.
 • ગુમ થયેલા વ્યકિતના નામમાં ફેરફાર કરવાની માંગણી સ્વીકારવામાં આવતી નથી.
 • અરજદારના નામ આગળ સંબોધવામાં આવતા વિશેષણ / પદવી /ઉપનામ વિગેરેના ઉલ્લેખ સાથે નામમાં ફેરફારને પ્રસિધ્ધિ આપવામાં આવતી નથી.
 • વિદેશી નાગરિકના નામ/અટક બદલી અંગેના ફેરફારને પ્રસિધ્ધિ આપવામાં આવતી નથી.

નામ પ્રસિદ્ધ થયા બાદ ગેઝેટનો અંક મેળવવા માટે

ગેઝેટનાં e-Publishing ઠરાવ તા. ૦૩-૦૭-૨૦૨૧ ના ક્રમાંક: મદણ/૧૧૨૦૨૦/૬૭૨/ડી-૨ થી કાર્યવાહી નો અમલ થતાં નકલો નું છાપકામ કરવાનું રહેતું ન હોવા થી કોઈપણ કચેરી કે અરજદારો ને ગેઝેટની નકલો પુરી પાડવા ની વિતરણ કરવા ની રહેતી નથી .

 • અરજદારે દર્શાવેલ વેબસાઈટ https://egazette.gujarat.gov.in ઉપરથી અંકની PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરી જરૂરિયાત મુજબની પ્રિન્ટ મેળવી લેવા ની રહેશે.
  • ઓન લાઈન e-Gazette ડાઉનલોડ કરવા માટે :
  • સૌ પ્રથમ https://egazette.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ઓપન કરવી .
  • હોમપેજ પર દર્શાવેલ Search Gazette Here ઓપ્શન પર કલીક કરવું.
  • મુદ્રણાલયનું નામ Government Press & Stationery, Rajkot પસંદ કરવું.
  • ઈ-ગેઝેટનો પ્રકાર Ordinary પસંદ કરવો .
  • ઈ-ગેઝેટનો ભાગ Part-II પસંદ કરવો .
  • જો ઈસ્યુ નંબર, વર્ષ કે તારીખની વિગત પ્રાપ્ય હોય તો તે મુજબ વિગત ભરવી .
  • છેલ્લે Search પર કલીક કરવું.
  • ઈ-ગેઝેટ સર્ચનું પરિણામ લીસ્ટમાં પ્રિવ્યુ પર કલીક કરવા થી ઈ-ગેઝેટનું પ્રથમ પેજ દેખાશે.
  • ઈ-ગેઝેટ ઈસ્યુની ડાઉનલોડ કરેલ PDF ફાઈલ ખોલી તેમાં અરજદારે જે ભાષા માં ફોર્મ ભરેલ હશે તે ભાષામાં નામ સર્ચ કરી શકાશે.
  • PDF ફાઈલ વિના મૂલ્યે ડાઉનલોડ અને પ્રિન્ટ કરી શકાશે.

Name Change in Gujarat Gazette અંગેની પૂછપરછ માટે Email-Id : gazettehelplinerajkot@gmail.com પર જરૂરી માહિતી સાથે e mail કરી શકાય છે.

Name Change in Gujarat Gazette નું નિયત નમુના નું ફોર્મ (નીચેની લીંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.)

FAQ: How to Change Name in Gujarat Gazette

ગુજરાત ગેઝેટ શું છે?

ગુજરાત ગેઝેટ એ ભારતના ગુજરાત રાજ્યનું સત્તાવાર સરકારી પ્રકાશન છે. તે સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ વિવિધ કાનૂની સૂચનાઓ, સૂચનાઓ અને ઘોષણાઓ પ્રકાશિત કરવા માટે એક પ્લેટફોર્મ તરીકે કામ કરે છે.

મારે ગુજરાત ગેઝેટમાં મારું નામ બદલવાની કેમ જરૂર પડશે?

ગુજરાત ગેઝેટમાં તમારે તમારું નામ શા માટે બદલવાની જરૂર પડી શકે છે તેના ઘણા કારણો છે. કેટલાક સામાન્ય સંજોગોમાં વૈવાહિક દરજ્જામાં ફેરફાર, દત્તક લેવા, ધાર્મિક રૂપાંતરણ અથવા વ્યક્તિગત પસંદગીનો સમાવેશ થાય છે. ગેઝેટમાં તમારું નામ બદલવાથી તમારા નવા નામની કાનૂની માન્યતા સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ મળી શકે છે.

ગુજરાત ગેઝેટમાં નામ બદલવાની પ્રક્રિયા શું છે?

અરજી ફોર્મ, એફિડેવિટ અને કોઈપણ વધારાના જરૂરી દસ્તાવેજો જેમ કે ઓળખનો પુરાવો, સરનામાનો પુરાવો અને ફોટોગ્રાફ્સ સરકારી પ્રિન્ટિંગ અને સ્ટેશનરી વિભાગને સબમિટ કરો.

ગુજરાત ગેઝેટમાં નામ બદલવા માટે કયા સહાયક દસ્તાવેજોની જરૂર છે?

ગુજરાત ગેઝેટમાં નામ બદલવા માટે તમારે સામાન્ય રીતે નીચેના દસ્તાવેજોની જરૂર પડશે:
નામ બદલવાનું કારણ દર્શાવતું એફિડેવિટ
ઓળખનો પુરાવો (દા.ત., આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, પાસપોર્ટ)
પાસપોર્ટ સાઈઝ ના ફોટોગ્રાફ્સ
સરકારી મુદ્રણ અને સ્ટેશનરી વિભાગ દ્વારા નિર્દિષ્ટ કરેલ અન્ય કોઈપણ દસ્તાવેજો

ગુજરાત ગેઝેટમાં નામ બદલવામાં કેટલો સમય લાગે છે?

સામાન્ય રીતે, અરજી સબમિટ થવાથી લઈને ગેઝેટમાં નામ બદલવાની સૂચના પ્રસિદ્ધ થવામાં લગભગ 2 થી 3 મહિનાનો સમય લાગે છે. જો કે, આ સમયમર્યાદા વહીવટી પ્રક્રિયાઓ અને વર્કલોડને આધીન હોઈ શકે છે.

શું હું ગુજરાત ગેઝેટમાં મારું નામ એક થી વધુ વખત બદલી શકું?

હા, ગુજરાત ગેઝેટમાં તમારું નામ ઘણી વખત બદલવું શક્ય છે. જો કે, દરેક નામ બદલવા માટે અલગ અરજી, એફિડેવિટ, અખબારની જાહેરાત અને નિયત ફીની ચુકવણીની જરૂર પડે છે

ગુજરાત ગેઝેટમાં નામ બદલવાનું શું મહત્વ છે?

ગુજરાત ગેઝેટમાં તમારું નામ બદલવાથી તમારા નવા નામને કાનૂની માન્યતા મળે છે. તે સરકારી એજન્સીઓ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, બેંકો અને અન્ય સંસ્થાઓ સાથે તમારા રેકોર્ડ્સને અપડેટ કરવામાં મદદ કરે છે. વધુમાં, ગેઝેટ નોટિફિકેશન ભવિષ્યના સંદર્ભ અને તમારા નામમાં ફેરફારના પુરાવા માટે સત્તાવાર દસ્તાવેજ તરીકે કામ કરે છે.